Çalışma Alanlarımız

Avukatlarımızca üzerinde uzlanlaşılmış dava ve diğer işlere ilişkin alanlarımız.
İş Hukuku
 • İş sözleşmelerinin feshi üzerine danışmanlık
 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret, Fazla Mesai, Hafta Tatili, Bayram ve Tatil Ücretleri, Yıllık İzin Ücreti ve diğer tüm alacakların tazmini için davalar
 • İşe iade davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları
 • Toplu iş sözleşmeleri ve sendikal konulara ilişkin davalar
 • Alt işverenlik (taşeron) konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar
Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Şirket Danışmanlığı
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Ortaklık yapılarının düzenlenmesi
 • Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanması
 • Acentelik, Alt Bayii, Taşeronluk Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans ve Marka Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Haksız Rekabet ve Tecavüz Davaları
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Sigorta Hukuku
Ceza Hukuku
Soruşturma aşamasının başlangıcından, infaz aşamasının sonuna kadar devam eden süreçte, uluslararası hukuk yolları da dâhil olmak üzere, gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri, şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği hizmet verilen konulardandır.
Aile Hukuku
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Nafaka ve nafakanın artırılması davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal rejimi ve evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Mal rejiminin tasfiyesi davaları
 • Aile konutu şerhi davası
 • Nişanın bozulmasından nedeniyle tazminat
 • Yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi
 • Evlat edinme
 • Babalık ve soy bağı davası
 • Velayet davası ve vasi atanması
Tüketici Hukuku
 • Alım - satım sözleşmeleri
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Sulh görüşmeleri ve uyuşmazlıkların protokole bağlanması
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde çözümlenmesi gereken uyuşmazlıkların vekil olarak takibi
 • Tüketici Mahkemeleri ile Ticaret Mahkemelerinde görülen davalar
 • Sözleşmelerdeki haksız şartlar ve genel işlem koşullarına karşı açılacak davalar
Miras Hukuku
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Mirastan feragat davaları
 • Miras taksimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Mirasçılıktan çıkarma (mirastan men) davaları
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları
 • Muris muvazaası ve muvazaalı işlemlerin iptali davaları
 • Tereke davaları
 • Mirasın reddi (reddi miras) davası
 • Tenkis ve denkleştirme davaları
İdare Hukuku
 • İdareye karşı yapılacak olan her türlü başvuru ve itirazın yapılması
 • İdarenin kusuru yüzünden meydana gelen maddi ve manevi tazminatın tazminine ilişkin tam yargı davaları
 • İdarenin hukuka aykırı her türlü eylem ve işlemlerine karşı açılacak olan iptal davaları ve yürütmenin durdurulması talepleri
 • Danıştay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatı ile görülecek her türlü davaların takibi
 • İdare ile girişilecek uzlaşmalarda danışmanlık
Vergi Hukuku
 • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda danışmanlık
 • Uzlaşma komisyonlarındaki işler danışmanlık ve vekillik
 • Vergiler ve vergi cezalarına karşı açılacak iptal davaları
 • Tarh ve tahsil zamanaşımına uğramış vergi alacaklarının tespiti
 • Vergi mahkemelerinde açılacak diğer dava ve işlerde vekillik
İcra ve İflas Hukuku
 • Her türlü alacak hakkında icra takibi ve tahsilat işlemleri
 • İflas talebi ve şirketlerin tasfiye işlemleri
 • İflas erteleme davaları konusunda danışmanlık ve vekillik
 • Borç tasfiye işlemleri ve sulh sözleşmelerinin hazırlanması
 • Borçlu vekili olarak borçtan kurtulma, borca itiraz, imzaya itiraz, menfi tespit ve istirdat davalarının takibi
Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hizmet tespit davaları
 • Emeklilik işlemleri konusunda danışmanlık
 • Doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması konularında danışmanlık
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dava dışı ve dava yoluyla çözümler
Gayrimenkul ve İmar Hukuku
 • Kooperatif, site ve apartmanlara hukuki danışmanlık ve aidatların icra yoluyla tahsili
 • Kiralama ve satış sözleşmeleri
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve diğer eser sözleşmeleri
 • Her türlü ayni veya şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu ve imar durumu incelemeleri
 • Tapu müdürlükleri nezdindeki işlerin vekil olarak takibi
Bilişim Hukuku
 • 5651 sayılı kanuna göre internet sitelerine erişimin engellenmesi ve itiraz talepleri
 • Bilişim sistemlerine izinsiz olarak girilmesi (hackleme) nedeniyle ceza ve tazminat davaları
 • Kredi kartı bilgilerinin internet üzerinden ele geçirilmesi sonucu ceza ve tazminat davaları
 • İnternet üzerinden dolandırıcılık suçu nedeniyle ceza ve tazminat davaları
 • İnternet üzerinden yapılan yayınlarla kişilik haklarının ihlallerinin önlenmesi
 • Ücretli yazılımların korsan olarak kullanılması sonucu ceza ve tazminat davaları
Diğer İş ve İşlemler
 • Şözleşme hazırlanması
 • İhtarname hazırlanması
 • Daha önceden hazırlanmış olan sözleşmelerin tetkiki
 • Bilimum alanlarda hukuki danışmanlık
 • Sulh protokollerinin hazırlanması